Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego „Oneg Szabat”

Użytkownik wywołujący domenę http://onegszabat.org lub jej pochodne (dalej „Serwis”) wyraża zgodę na następujące zasady i warunki:

1. Postanowienia wstępne

Wyłączne prawo do Serwisu, jego zawartości tekstowej, graficznej oraz fotografii przysługuje Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu im. Emanuela Ringelbluma (zwanemu dalej „Instytutem”).
Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami http://onegszabat.org lub ich rozwinięciami.
Zasady korzystania z Serwisu są udostępniane nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym https://onegszabat.org
Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików “cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności niniejszego Regulaminu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie, kod poczt. 00-090 przy ul. Tłomackie 3/5, NIP: 525–24–45–827, adres mailowy: secretary@jhi.pl;
Aplikacja Mobilna – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu, dedykowane na urządzenia przenośne, takie jak telefony komórkowe, smartfony, tablety, palmtopy, z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Android, iOS, Windows Phone;
Baza Profili – zbiór Danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Usług związanych z Serwisem; Dane – wszelkie dane, wliczając Dane Osobowe przekazywane do Administratora oraz udostępnione przez Użytkowników w Serwisie w jakikolwiek sposób, w szczególności w trakcie korzystania z Serwisu, jak również w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej bądź w inny sposób; Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
Materiały – wszelkie treści znajdujące się w Serwisie, w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego; Newsletter – emaile wysyłane przez Instytut z informacją marketingową dotyczącą działalności Instytutu. Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.);
Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje oraz zasady zbierania, przechowywania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika; Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Regulamin płatności – regulamin określający zasady dokonywania płatności przez Użytkowników za pośrednictwem Operatorów Płatności stosowany i udostępniony przez Operatora Płatności;
Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem domeny http://onegszabat.org lub jego rozwinięciami, poprzez który Administrator świadczy Usługę na zasadach określonych Regulaminem; Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usług zgodnie z Regulaminem;
Usługi – świadczone przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie;
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Umowy dotyczące Usługi zawierane są przez Użytkownika z Administratorem Serwisu na warunkach przewidzianych Regulaminem.
Korzystanie z Usługi nie wymaga rejestracji, Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi.
Umowa dotycząca Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych poniżej.
Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej Usług.
Rozwiązanie Umowy dotyczącej Usługi przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez: a. zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi, b. przesłanie oświadczenia na piśmie, lub na adres internetowy, które należy kierować na adres Administratora;
Administrator ma prawo rozwiązać Umowę, której przedmiotem jest Usługa za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny polegające na zaprzestaniu świadczenia Usługi będącej przedmiotem Umowy.
Oświadczenie Administratora, o którym mowa w ust. 6, jest składane przez jego opublikowanie na stronie internetowej Serwisu.

4. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 22¹ kodeksu cywilnego.
Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy dotyczącej Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia.
Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Administratora.

5. Warunki ogólne świadczenia Usług

Korzystanie z Usług przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących działalności zarobkowej.
Dane Osobowe dotyczące Użytkownika oraz poniższe Dane, nie będą udostępnianie pozostałym Użytkownikom i innym osobom: a. adres poczty elektronicznej; b. numer telefonu; c. imię i nazwisko; d. numer rachunku bankowego.
Administrator nie gwarantuje ciągłości, ani jakości funkcjonowania Serwisu lub Usługi.
Administrator jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej i promocyjnej Instytutu.
Administrator nie świadczy usług oferowanych przez Operatorów Płatności, wobec czego Umowa zawarta zgodnie z Regulaminem nie obejmuje takich usług.
Usługi oferowane przez Operatorów Płatności są przez nich świadczone i podlegają odrębnym zasadom uregulowanym przez Operatorów Płatności.

6. Zasady dokonywania płatności na wsparcie projektu „Program Oneg Szabat”

Administrator nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
Administrator udostępnia na stronie internetowej serwisu aktualną listę metod umożliwiających dokonywanie płatności na wsparcie projektu „Program Oneg Szabat”.
W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod: karta płatnicza kredytową;
systemem płatności PayPal;
Szczegółowe zasady dotyczące realizacji płatności online określa Regulamin Operatora Płatności.
Wszelkie płatności dokonane poprzez Serwis zostaną przeznaczone na wsparcie projektu „Program Oneg Szabat” realizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
„Program Oneg Szabat” to wieloletni program działań upamiętniających Archiwum Ringelbluma i grupę Oneg Szabat. Jego celem jest udostępnienie i upowszechnienie zbiorów Archiwum Ringelbluma w Polsce i za granicą. Program działań uwzględnia stworzenie wystawy stałej i wystaw podróżujących, wydanie kompletnej edycji 37 tomów dokumentów, a następnie przetłumaczenie ich na język angielski, digitalizację całości Archiwum Ringelbluma i udostępnienie skanów w Internecie, oraz wiele projektów edukacyjnych i badawczych, międzynarodowe konferencje i seminaria. Częścią kampanii jest także rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Tłomackie 3/5 w Warszawie, w którym spotykała się i pracowała grupa Oneg Szabat, a który obecnie jest siedzibą Stowarzyszenia i Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, a także upamiętnienie miejsca wydobycia pierwszej części Archiwum Ringelbluma.

7. Usługi Newslettera

Administrator może udostępnić Użytkownikom w ramach Serwisu możliwość korzystania z Usługi Newsletter.
Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Użytkownika i zawiera aktualne informacje na temat działalności Instytutu.
W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi Newslettera Użytkownik w odrębnym oświadczeniu potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.
Rejestracja w Newsletterze jest dobrowolna i nieodpłatna.
Rejestracja jest warunkiem otrzymywania od Instytutu maili z informacją marketingową dotyczącą działalności Instytutu.
Rejestracja następuje poprzez:
przesłanie adresu e-mail przez Użytkownika w formularzu rejestracji na newsletter dostępnego w Serwisie poprzez uzupełnienie wskazanych w nim pól informacyjnych;
zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych zawartych w formularzu Rejestracji dla celów świadczenia Usług w Serwisie;
Podczas procedury rejestracji podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Po pomyślnie zakończonej rejestracji, Użytkownik otrzyma potwierdzenie rozpoczęcia korzystania z Newslettera.
Użytkownik, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres mailowy Instytutu.

8. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do celów sprzecznych z prawem, niezgodnych z Regulaminem lub naruszających prawa innych osób.
Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakikolwiek sposób. Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania lub redystrybuowania zawartości Serwisu, ani reprodukowania zawartości na żadnej innej stronie internetowej bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora.
Użytkownik, który korzysta z Serwisu w sposób niedopuszczalny podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania z Serwisu obejmującym: Zawieszenie wykonywania Umowy;
Rozwiązanie Umowy i trwałe usunięcie Danych Użytkownika z Serwisu. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Administratorowi szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu dla innych Użytkowników, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

9. Warunki techniczne

Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Danych przechowywanych w Serwisie.
Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika: korzystającego z komputera z dostępem do internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;
z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:
Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji;
Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji
Opera 15 lub nowszej wersji
Google Chrome 30 lub nowszej wersji
Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji;
Warunkiem korzystania z niektórych Usług w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez skorzystaniem z takiej Usługi.

10. Polityka prywatności w tym ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych

Baza Użytkowników podlega ochronie prawnej, a Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Instytut z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tłomackie 3/5.
Instytut przetwarza dane osobowe, zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Administrator Serwisu gromadzi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail.
Przekazane przez Użytkowników Dane Osobowe wymienione w niniejszym Regulaminie, będą przetwarzane w celach statutowych Instytutu. Zebrane Dane Osobowe będą wykorzystane także w celach marketingowych, informowania o działaniach Instytutu, wysyłanie bezpłatnego Newslettera, oraz w związku z realizowanymi płatnościami online w tym prowadzenie statystyk płatności. Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników strony internetowej a także prowadzenia statystyk oglądalności strony Serwisu.
Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania swoich Danych Osobowych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy Użytkowników.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem na piśmie na adres pocztowy Administratora z dopiskiem: „Dane osobowe” bądź drogą elektroniczną na adres e-mail. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu lub zakresu udzielonej zgody, Danych Osobowych Użytkownika innym administratorom danych bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby Dane Osobowe były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie.
W serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych pliki cookies i są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.
Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania plikami cookies spowoduje, iż cookies będą umieszczone w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.

11. Prawa autorskie i prawa pokrewne

Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Administratorowi.
Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Administratora. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

12. Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 11.04.2018 r.
Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Proponowane przez Administratora zmiany Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom w taki sam sposób jak Regulamin.
Użytkownik będący stroną Umowy zawartej na czas nieoznaczony, który nie akceptuje proponowanej zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc od ostatniego dnia miesiąca, w którym udostępniono Użytkownikowi proponowane zmiany w Regulaminie. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Użytkownika na adres pocztowy Administratora.

13. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin, jak również Umowy zawarte na jego podstawie podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. Stosowanie prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów państwa zwykłego pobytu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.