Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

serwisu internetowego Programu Oneg Szabat

 

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja  dostępności dotyczy strony internetowej programu Oneg Szabat.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-18
 • Strona dostosowana do normy WCAG 2.1. ukaże się do 31.12.2021 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa https://onegszabat.org jest niezgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Opis problemów

 

Treści niedostępne

 • brak tekstów alternatywnych dla grafik i zdjęć,
 • brak możliwości zmiany kontrastu i rozmiaru tekstu,
 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • brak mapy serwisu.

Powody wyłączenia

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Notatka z analizy możliwości wdrożenia WCAG 2.1 na portalu Programu Oneg Szabat (onegszabat.org)

Przeprowadzona analiza stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego realizacji wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dotyczących strony internetowej Programu Oneg Szabat prowadzonej przez ŻIH przemawia za obecnym brakiem możliwości dostosowania strony do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że rozwiązania technologiczne wykorzystywane przy budowie i funkcjonowaniu  strony są obecnie technologicznie przestarzałe, a ich aktualizacja do standardów WCAG 2.1 wiązałaby się ze stworzeniem (przepisaniem) kodu strony na nowo, co w konsekwencji powodowałoby poniesienie znaczących, przekraczających planowane wydatki kosztów przez ŻIH.

Również wskazać należy, że przedmiotowa strona została opublikowana przed 23 września 2019 r.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności strony internetowej lub jej elementu (zgłoszenie niedostępności),
 • zgłosić żądanie udostępnienia konkretnych treści w alternatywny sposób, wygodny dla użytkownika, w związku z niepełnosprawnością.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści ze zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
 • E-mail: esp@mkidn.gov.pl
 • Telefon: +48 22 42 10 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH) przy ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa prowadzą dwa wejścia, z czego dla zwiedzających lub gości przeznaczone jest to od strony ul. Tłomackie.

Aby dostać się z poziomu ulicy do drzwi wejściowych należy pokonać schody, co można np. zrobić przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia – schodołazu. Nie ma swobodnego podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wewnątrz budynku, aby dostać się z poziomu wejścia na poziom holu głównego, także należy pokonać schody. I w tym przypadku można skorzystać ze schodołazu.

W przypadku pokonywania obu poziomów schodów istnieje możliwość asysty pracownika ŻIH.

W holu głównym znajduje się recepcja/informacja. W Instytucie nie ma osobnego obszaru kontroli.

Z tego poziomu można dostać się do pomieszczeń udostępnionych dla zwiedzających lub gości:

 1. sala wystawy stałej, sala wystaw czasowych, sala wystawy o synagodze – wejście schodami lub wjazd dźwigiem osobowym,
 2. księgarnia, czytelnia – ten sam poziom, co hol główny.

Do powierzchni biurowej wynajmowanej przez ŻIH w budynku przy pl. Bankowym 2 w Warszawie można dostać się schodami, przy pokonaniu których pomocny będzie schodołaz. Wewnątrz możliwy jest bezproblemowy dostęp do wszystkich przestrzeni przeznaczonych dla gości ŻIH.

ŻIH nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi, które mógłby udostępnić zwiedzającym lub gościom. Istnieje możliwość skorzystania z miejsc parkingowych (płatna strefa parkingowa) należących do m.st. Warszawy.

Do budynku i pomieszczeń udostępnionych dla zwiedzających lub gości można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W ŻIH nie ma dostępu do pętli indukcyjnych i tłumacza języka migowego.