תמכו בפרוייקט

תנאים כללים

תנאי השימוש באתר "More Than Life" (בכתובת http://morethan.life)

המשתמשים באתר http://morethan.life או עמודיו (להלן: "האתר") מביעים את הסכמתם לכללים והתנאים הבאים:
§ 1. תנאים כלליים

1. הזכות הבלעדית לאתר, תוכנו הטקסטואלי, הגרפי והתצלומים בו שייכת לעמותת המכון ההיסטורי היהודי בפולין (להלן: "העמותה").
2. תנאי השימוש מגדירים את הכללים המהווים את הבסיס המשפטי לשימוש באתר האינטרנט הזמין בכתובת http://morethan.life ועמודיו.
3. תנאי השימוש באתר זמינים ללא תשלום לכל משתמש באופן המאפשר קריאה, הורדה, שמירה והדפסה של תנאי השימוש, בכתובת https://morethanlife/regulamin.pdf.
4. עמודי האתר משתמשים בטכנולוגיית "cookies". כללי השימוש בקבצי "cookies" על ידי מנהל האתר כלולים במדיניות הפרטיות בתנאי השימוש.
5. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס לגברים ונשים.
6. תנאי השימוש, יחד עם הוראות החוק המחייבות בתחומי הרפובליקה הפולנית, מגדירים באופן בלעדי את הזכויות והחובות של משתמשי האתר.

§ 2. הגדרות המושגים להן - משמעותם כמפורש בצידם לעניין הוראות תנאי השימוש:

1. מנהל האתר - הישות המנהלת ומפעילה את האתר הינה עמותת המכון ההיסטורי היהודי בפולין היושבת בכתובת: טלומצקיה 3/5, ורשה, מיקוד 00-090, הרשומה על ידי בית המשפט האזורי של עיר הבירה ורשה, המחלקה הכלכלית ה-12 של רשם בית המשפט הלאומי, תחת המספר KRS 0000020904, מספר החברה (NIP): 526 030 80 22, כתובת דואר אלקטרוני: biuro@szih.org.pl;
2. אפליקציית מובייל - תוכנה המאפשרת שימוש באתר באמצעות מכשירים ניידים כגון טלפונים ניידים, סמארטפונים, טאבלטים, מחשבי כף יד, בהם מותקנות מערכות הפעלה של אנדרואיד, iOS, Windows Phone;
3. מאגר נתונים של פרופילי המשתמשים - אוסף הנתונים, המידע ותכנים אחרים המסופקים בהתנדבות לאתר על ידי המשתמשים, אשר נאספים ומעובדים במערכת על ידי מנהל האתר בהסכמת המשתמשים, על מנת לאפשר מתן שירותים הקשורים באתר;
4. נתונים - כל הנתונים ובכלל זה פרטים אישיים שנמסרו למנהל האתר או סופקו על ידי המשתמשים באתר בכל דרך, בפרט במהלך השימוש באתר, ובכלל זה גם כאלה שנשלחו למנהל האתר באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת;
5. פרטים אישיים - כל מידע הנוגע לפרטים מזהים או המאפשרים זיהויה של ישות טבעית;
6. חומרים - כל תוכן המופיע באתר בכל צורה שהיא ובפרט טקסטים, גרפיקה, צילומים, ללא תלות באם תכנים אלה הינם יצירות המעוגנות בחוקי זכויות יוצרים אם לאו;
7. ניוזלטר - ידיעון מקוון הנשלח באמצעות דואר אלקטרוני על ידי העמותה, המכיל מידע שיווקי לגבי פעילויות העמותה;
8. מפעיל שירותי התשלום - ספק שירות התשלומים כמשמעותו בחוק הפולני מיום ה-19 באוגוסט 2011 הנוגע לשירותי תשלום (Dz. U. 2011.199.1175, ובכלל זה החוק ותיקונים לחוק);
9. מדיניות פרטיות - מסמך המכיל מידע וכללים לאיסוף, אחסון ושימוש בפרטים האישיים של המשתמשים;
10. תנאי השימוש - תנאי השימוש מגדירים את הזכויות והחובות של מנהל האתר והמשתמשים באתר, ומהווה את תנאי השימוש הנזכרים בסעיף 8 לחוק השירותים האלקטרוניים;
11. תקנון התשלומים - תקנון המסדיר את כללי התשלום על ידי המשתמשים באמצעות מפעילי שירותי תשלום, המוגדר ומסופק על ידי מפעיל שירותי התשלום;
12. האתר - אתר האינטרנט השייך למנהל האתר בכתובת http://morethan.life וכן עמודיו, בו מספק מנהל האתר שירותים בכפוף לתנאי השימוש;
13. חוזה - חוזה שנכרת בדרך אלקטרונית בין מנהל האתר והמשתמשים, אשר עוסק במתן שירותים על ידי מנהל האתר בהתאם לתנאי השימוש;
14. שירותים - מסופקים על ידי מנהל האתר על פי התנאים המפורטים בתנאי השימוש;
15. משתמש - אדם המשתמש באתר - ישות טבעית בגירה בעלת כשרות משפטית, ישות משפטית או ארגון שאינו ישות משפטית.

§ 3. חוזה למתן שירותים באמצעים אלקטרוניים

1. חוזים הנוגעים לשירותים נערכים בין המשתמש למנהל האתר על פי התנאים המוגדרים בתנאי שימוש.
2. השימוש בשירות אינו דורש הרשמה, החוזה מחייב את המשתמש מרגע תחילת שימושו בשירות.
3. החוזה הנוגע לשירותים נערך לזמן בלתי מוגבל וניתן לביטול על ידי המשתמש או מנהל האתר על פי התנאים המפורטים בהמשך.
4. המשתמש רשאי להפסיק את החוזה בנוגע לשירותים בכל עת ללא הצגת נימוקים לכך, והחוזה יסתיים באופן מיידי.
5. סיום החוזה הנוגע לשירותים על ידי המשתמש יכול להתרחש בכל דרך, ובפרט: א. הפסקת השימוש באתר או בשירות, ב. משלוח הצהרה בכתב או בדואר אלקטרוני, אשר יש לשלוח אל כתובתו של מנהל האתר;
6. למנהל האתר שמורה הזכות לבטל את החוזה הנוגע לשירותים בהתראה של חודש אחד בסוף חודש קלנדרי, בשל סיבות חשובות הכרוכות בהפסקת מתן השירותים הניתנים על פי החוזה.
7. הודעת מנהל האתר כנזכר בסעיף 6 תתבצע באמצעות פרסום הודעת מנהל האתר בעמוד האינטרנט של האתר.

§ 4. זכות הצרכן לסיים את החוזה

1. למשתמש זכות לסיים את החוזה הנוגע לשירותים במידה והמשתמש נכנס לחוזה כצרכן, כלומר במטרה שאינה קשורה לעסקים בניהולו או פעילותו המקצועית והחוזה נכרת מרחוק או שלא בבית העסק.
2. הזכות לסיים את החוזה באותם התנאים כמו הצרכן, ניתנת גם לגופים אחרים הכלולים בסעיף 22¹ של הקודקס האזרחי הפולני.
3. המשתמש הנזכר בסעיף 1 רשאי לסיים את החוזה בדבר שירותים בתוך 14 ימים מיום כריתת החוזה.
4. על מנת לסיים את החוזה על המשתמש לשלוח הצהרה על ביטול החוזה בכתב או בדואר אלקטרוני אל מנהל האתר.

§ 5. תנאים כלליים למתן השירותים

1. השימוש בשירותים על ידי המשתמש מותר רק למטרות פרטיות ואסור למטרות רווח.
2. הפרטים האישיים של המשתמש וכן הנתונים הבאים לא ימסרו למשתמשים אחרים או לצד ג': א. כתובת דואר אלקטרוני; ב. מספר טלפון; ג. שם ושם משפחה; ד. מספר חשבון בנק.
3. מנהל האתר אינו מתחייב להמשכיות או איכות פעילות האתר והשירותים.
4. מנהל האתר מוסמך לערוך באתר פעילויות לצורך מסירת מידע וקידום של העמותה.
5. מנהל האתר אינו מספק את השירותים המסופקים על ידי מפעילי שירותי התשלום, על כן החוזה הנכרת בהתאם לתנאי השימוש אינו כולל שירותים אלו.
6. השירותים המוצעים על ידי מפעילי שירותי התשלום ניתנים על ידם וכפופים לכללים השונים המוסדרים על ידי מפעילי שירותי התשלום.

§ 6. כללי התשלום לתמיכה בפרויקט "עונג שבת - חשוב מהחיים"

1. מנהל האתר אינו הגוף המספק שירותי תשלום.
2. מנהל האתר מספק בעמוד האינטרנט של האתר רשימה מעודכנת של דרכי תשלום לתמיכה בפרויקט "עונג שבת - חשוב מהחיים".
3. במסגרת התשלום המקוון, ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:
א. תשלום באמצעות כרטיס אשראי;
ב. תשלום באמצעות מערכת התשלומים של PayPal;
4. הכללים המפורטים הנוגעים לתשלומים מקוונים מוגדרים בתקנון מפעיל שירותי התשלום.
5. כל התשלומים המבוצעים דרך האתר יועברו לתמיכה בפרויקט "עונג שבת - חשוב מהחיים" המופעל על ידי העמותה ובשיתוף המכון ההיסטורי היהודי ע"ש עמנואל רינגלבלום;
6. "עונג שבת - חשוב מהחיים" הינו תכנית פעילות רב-שנתית להנצחת ארכיון רינגלבלום וקבוצת "עונג שבת". מטרתה היא לשתף ולחשוף לקהל הרחב את אוספי ארכיון רינגלבלום, בפולין ומחוצה לה. תכנית הפעילות כוללת את הקמתה של תערוכת קבע ותערוכות נודדות, הוצאה לאור של המהדורה המלאה הכוללת 36 כרכים של מסמכים ולאחר מכן תרגומה לאנגלית, דיגיטציה של כל ארכיב רינגלבלום והעלאת הסריקות לרשת האינטרנט וכן פרויקטים חינוכיים ומחקריים רבים, כנסים וימי עיון בינלאומיים. חלק מהפעילות תהיה מוקדשת לחידוש הבניין ההיסטורי ברחוב טלומצקיה 3/5 בוורשה, בו נפגשה ועבדה קבוצת "עונג שבת", ומשמש כיום כמקום מושבם של העמותה והמכון ההיסטורי היהודי ע"ש עמנואל רינגלבלום, וכן הנצחת האתר בו נימצא חלקו הראשון של ארכיון רינגלבלום.

§ 7. שירותי ניוזלטר

1. מנהל האתר יכול לספק למשתמשים אפשרות לקבלת ניוזלטר במסגרת שירותי האתר.
2. הניוזלטר נשלח תקופתית ללא הגבלת זמן, כמסמך אלקטרוני באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרונית של המשתמש וכולל מידע עדכני על פעילות העמותה.
3. על מנת להתחיל להשתמש בשירותי הניוזלטר, על המשתמש לאשר בהצהרה נפרדת כי קרא את התנאי השימוש וכי הוא מסכים להם.
4. הרישום לניוזלטר אינו מחייב והינו ללא תשלום.
5. הרישום הינו תנאי לקבלת דואר אלקטרוני מהעמותה המכיל בידע שיווקי הנוגע לפעילות העמותה.
6. הרישום נעשה באמצעות:
א. מסירת כתובת הדואר האלקטרונית של המשתמש על ידי המשתמש באמצעות השלמת השדות הנדרשים בטופס ההרשמה לניוזלטר, הזמין באתר;
ב. אישור תנאי השימוש והצהרה על הסכמה לעיבוד הפרטים האישיים הכלולים בטופס ההרשמה לצורך קבלת שירותים באתר;
7. במהלך הליך הרישום, מתן פרטים אישיים אינו חובה. לאחר סיום ההרשמה בהצלחה יקבל המשתמש אישור על תחילת שימוש בניוזלטר.
8. המשתמש יכול לבטל את קבלת הניוזלטר בכל עת באמצעות שליחת הודעה על רצונו בכך לכתובת האלקטרונית של העמותה.

§ 8. הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש

1. חל איסור להשתמש באתר למטרות לא חוקיות, בניגוד לתנאי השימוש או באופן המפר את זכויותיהם של אחרים.
2. אין להעתיק, לשכפל או להשתמש בכל דרך שהיא בתכני האתר. המשתמש אינו רשאי לשנות או להפיץ את תוכן האתר, או לשכפל את תוכנו בכל אתר אינטרנט אחר ללא הסכמה מפורשת בכתב של מנהל האתר.
3. משתמש אשר יעשה שימוש באתר בניגוד לתנאי השימוש יהיה כפוף לסנקציות אשר יגבילו את שימושו באתר ובכלל זה:
א. השעיה של יישום החוזה;
ב. סיום החוזה והסרה קבועה של נתוני המשתמש.
4. במידה ושימוש באתר בניגוד לתנאי השימוש יסב נזק למנהל האתר, ובפרט נזק הנובע מהגבלת הזמינות של כל או חלק מהשירותים למשתמשים אחרים, מנהל האתר יהיה רשאי להגיש תביעה כנגד אותו משתמש בבית המשפט.

§ 9. דרישות טכניות

1. לדרישות הטכניות לשימוש באתר ישנה משמעות לתפקודו התקין וכן לבטיחות הנתונים המאוחסנים באתר.
2. הגישה לאתר והשימוש בו מתאפשרים עבור משתמש:
א. המשתמש במחשב בעל חיבור לאינטרנט במהירות של לפחות 512 קילובייט / שנייה;
ב. אשר על מחשבו מותקן אחד הדפדפנים הבאים בו מופעלת האפשרות לשימוש בקבצי "cookies" וכן JavaScript:
• Microsoft Internet Explorer 8.0 או גרסה חדשה יותר;
• Mozilla Firefox 17.0.9 או גרסה חדשה יותר;
• Opera 15 או גרסה חדשה יותר;
• Google Chrome 30 או גרסה חדשה יותר;
• Apple Safari 5.1 או גרסה חדשה יותר;
3. בנוסף, על מנת להשתמש בשירותים מסוימים באתר תידרש כתובת דואר אלקטרוני. המשתמש יקבל הודעה על כך טרם יעשה שימוש בשירותים אלו.

§ 10. מדיניות פרטיות ובכלל זה הגנה ועיבוד פרטים אישיים.

1. מסד נותני המשתמשים כפוף להגנה משפטית. הגוף המנהל את הפרטים האישיים המסופקים על ידי המשתמשים הינו העמותה היושבת בכתובת טלומצקיה 3/5 בוורשה.
2. העמותה מעבדת את הפרטים האישיים בהתאם להיתר שניתן על ידי המשתמש ובהתאם לחוקים הרלבנטיים, לרבות החוק מיום 29 באוגוסט 1997 הנוגע להגנה על פרטים אישיים וכן החוק מיום 18 ביולי 2002 הנוגע לשירותים אלקטרוניים.
3. מנהל האתר אוסף את הפרטים האישיים הבאים: שם ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני.
4. הפרטים האישיים המפורטים בתנאי השימוש הנמסרים על יד המשתמש יעובדו למטרות העמותה.
5. הפרטים האישיים שנאספו ישמשו גם למטרות שיווקיות, הודעות על פעילויות העמותה, שליחת הניוזלטר החינמי ולצורך תשלום מקוון ובכלל זה ניהול סטטיסטיקה הנוגעת לתשלומים. נתונים טכניים שנאספים באופן אוטומטי יוכלו לשמש על מנת לנתח את התנהגות משתמשי האתר ועיבוד סטטיסטי של נתוני הצפייה באתר.
6. לכל משתמש הזכות לקרוא את פרטיו האישיים המעובדים על ידי מנהל האתר, הזכות לתקן את פרטיו האישיים והזכות לדרוש להפסיק את עיבודם ולהסירם ממסד הנתונים של המשתמשים.
7. על מנת לממש את הזכויות מעלה, יש לפנות עם הדרישה הרלוונטית בכתב לכתובת הדואר של מנהל האתר עם הערה "פרטים אישיים" או בדואר אלקטרוני.
8. מנהל האתר אינו מאפשר גישה לפרטים האישיים של המשתמשים בשום צורה אחרת, אשר אינה נובעת ממטרות האתר או היקף ההסכמה שניתנה על ידי המשתמש, למנהלי מסדי נתונים אחרים ללא בסיס משפטי המחייב את מנהל האתר לכך. מנהל האתר מתחייב לעשות כל מאמץ על מנת שהפרטים האישיים ישמרו כראוי ובפרט באופן שנקבע בחוק הנוגע להגנה על פרטים אישיים והתקנות שנקבעו על בסיס חוק זה.
9. ההוראות המפורטות לגבי עיבוד פרטים אישיים כלולות במדיניות הפרטיות הזמינה בעמוד האינטרנט.
10. האתר עושה שימוש במנגנונים לאחסון אוטומטי של נתונים מקבצי "cookies", המשמשים להתאמה טובה יותר של האתר לצרכי המשתמשים.
11. קבצי "cookies" הינם קבצים המאוחסנים על ציוד הקצה של המשתמש, המשמשים לזיהוי הדפדפן של המשתמש במהלך השימוש באתר. בעזרתם מקבל מנהל האתר מידע סטטיסטי על כמות המשתמשים באתר, פעילות המשתמשים ואופן השימוש באתר. קבצים אלה מאפשרים התאמה אישית של התכנים והשירותים להעדפות המשתמש. מרבית קבצי "cookies" הינם קבצים זמניים אשר נמחקים באופן אוטומטי מהדיסק הקשיח לאחר סיום הקשר עם השרת.
12. בכל רגע, רשאי המשתמש לבטל בדפדפן את אפשרות השימוש בקבצי "cookies", אך כתוצאה מכך עלול לחוש בקשיים הקשורים בהפעלת השירותים הניתנים באתר.
13. בשל מגוון הדפדפנים והיישומים הזמינים לצורך שימוש בשירותי האינטרנט, ניהול קבצי "cookies" בדפדפנים השונים מתבצע באופן שונה. לכן, לפני תחילת השימוש באתר, אנו ממליצים לבדוק את דרכי ניהול פונקציות הפרטיות / הבטיחות, הנמצאות בתפריט הדפדפן של המשתמש והגדרתן באופן המועדף על ידי המשתמש. בהעדר שינוי הגדרות הדפדפן בנוגע לשימוש בקבצי "cookies", קבצי "cookies" יאוחסנו אוטומטית בציוד הקצה של המשתמש.
14. תוכן קבצי "cookies" אינו מאפשר זיהוי של המשתמשים. קבצים אלו אינם משמשים לעיבוד ואחסון פרטים אישיים.

§ 11. זכויות יוצרים וזכויות הקשורות בזכויות יוצרים

1. זכויות היוצרים הכספיות וזכויות הקשורות בזכויות יוצרים של האתר ככלל ושל חלקיו השונים, אלמנטים גרפיים כמו גם הרכבם ועִמוּדם באתר - שייכות למנהל האתר.
2. חומרים המהווים יצירה כמובנה בחוק זכויות יוצרים או אובייקטים של זכויות הקשורות בזכויות יוצרים מוגנים תחת חוק זכויות יוצרים וזכויות הקשורות בזכויות יוצרים, ללא צורך באזהרה נפרדת ובכלל זה ללא צורך בהצהרה כלשהי מצד מנהל האתר.
3. אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש אחר בתוכן האתר או בחלקים ממנו ללא הסכמה בכתב כחוק של מנהל האתר, למעט במקרים הנדרשים על פי חוק.

§ 12. תוקף ושינויים בתנאי השימוש

1. תנאי השימוש נכנסים לתוקפם ביום 18.09.2017.
2. מנהל האתר רשאי לבצע שינויים בתנאי השימוש מעת לעת. השינויים המוצעים בתנאי השימוש, כפי שיקבעו על ידי מנהל האתר ומועד כניסתם לתוקף יהיו זמינים למשתמשים באותו אופן כמו תנאי השימוש.
3. כצד בחוזה הנכרת לתקופה בלתי מוגבלת, משתמש אשר אינו מקבל את השינויים בתנאי השימוש, רשאי לסיים את החוזה בהודעה של חודש מראש אשר תחל מהיום האחרון של החודש הקלנדרי בו הוצגו השינויים המוצעים בתנאי השימוש. סיום החוזה יוכל להתבצע באמצעות שליחת הצהרה לכתובת הדואר של מנהל האתר.

§ 13. הוראות מסכמות

1. תנאי השימוש וכן החוזים הנכרתים על בסיס תנאי השימוש כפופים לחוק הפולני ויפורשו בהתאם לחוק זה. השימוש בחוק הפולני אינו שולל את הגנת הצרכן הניתנת לו על פי הוראות מדינת מגוריו הקבועים בהתאם לתקנות הפרלמנט האירופי ומועצת האיחוד האירופי מספר 593/2008 מיום 17 ביוני 2008 בנושא החוק המחייב בהתחייבויות חוזיות (רומא I).
2. במידה והוראה כלשהי או הוראות תנאי השימוש יתבררו כחסרות תוקף, בלתי חוקיות או בלתי ניתנות לאכיפה, לא ישפיע הדבר על תוקפן, חוקיותן והפעלתן של יתר הוראות תנאי השימוש.